Zakres i zasady działalności statutowej PSPP

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w oparciu o Statut PSPP z dnia 28.12.2004 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001r., Nr 79, poz. 885 i późniejsze zmiany). Posiada od dnia 12 kwietnia 2005 roku status organizacji pożytku publicznego.

PSPP jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, którego celem jest wspomaganie opieki nad dzieckiem na całym świecie.

W realizacji swoich celów PSPP opiera się na społecznej (honorowej) pracy członków.

Image

Treść Statutu PSPP uchwalona przez Walne Zebranie Sprawozdawcze z dnia 19 czerwca 2023 roku

I.Postanowienia ogólne

§1

Dążąc do podniesienia jakości opieki pediatrycznej powołuje się Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych w skrócie PSPP.

§2

Terenem działania Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. PSPP może być członkiem organizacji międzynarodowych.

§3

Siedzibą Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych jest miasto Olsztyn.

§4

PSPP działa na podstawie obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach.