Członkowie PSPP

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych pielęgniarstwem pediatrycznym.

Członek PSPP może być członkiem:

  • zwyczajnym,
  • wspierającym,
  • honorowym,
  • korespondentem.

Członkiem zwyczajnym PSPP może być pielęgniarka, posiadająca obywatelstwo polskie, która złoży lub prześle do siedziby Stowarzyszenia pisemną deklarację członkowską. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd. Informację o decyzji zarządu kandydat otrzymuje pocztą.

Członek zwyczajny ma prawo do:
  • Brania udziału w Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zebraniach członków osobiście lub poprzez pełnomocnika, któremu umocowania członek udziela na piśmie także w zakresie wykonywania biernego i czynnego prawa wyborczego; korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PSPP; zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności PSPP;
  • Udziału w zebraniach, konferencjach, zjazdach naukowych, odczytach i innych działaniach organizowanych przez PSPP;
  • Uzyskania pomocy rzeczowej, organizacyjnej i finansowej PSPP w pracach realizowanych zgodnie z postanowieniami Statutu, a w szczególności w zakresie prowadzenia działalności naukowej, szkoleniowej oraz organizacyjnej w opiece zdrowotnej;
  • Uzyskania pomocy władz PSPP w zakresie publikacji prac naukowych oraz w nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

  • Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał PSPP; Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych;
  • Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

Członkiem wspierającym
może być osoba fizyczna lub osoba prawna, zainteresowana działalnością statutową PSPP, która zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PSPP.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla PSPP na wniosek Zarządu.

Cudzoziemcy, popierający cele PSPP i aktywie współpracujący z PSPP, mogą wstępować do PSPP w charakterze członka korespondenta.
Image